Innehållet i denna läroplan ingår som en del i PERDOCEO och det får bara användas i PERDOCEO eller för att informera om PERDOCEO. All annan användning, utan tillstånd från PERFICIO, är otillåten.

Moment - Inlärningsplan matematik åk 7-9

Innehållet i läroplanen delas in i Moment. Varje del utgör ett ämnesområde. En elev ska inte läsa ett helt Moment i taget, eftersom det kan krävas kunskaper från andra ämnesområden. Därför delas Momenten in i delmoment, som planeras och läses i en sådan ordning att eleven får största möjliga förutsättningar att lyckas. Förteckningen nedan innehåller de antal delmoment som ingår i ämnesområdet.

01 - Problemlösning (Antal Delmoment=3)

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning.

02 - Taluppfattning (Antal Delmoment=14)

Eleven skall ha ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk och decimalform.

03 - Räkning och räknemetoder (Antal Delmoment=10)

Eleven skall ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsberäkning och räkning med naturliga tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel.

04 - Geometri och tidmätning (Antal Delmoment=9)

Eleven skall kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader.

05 - Avbildning (Antal Delmoment=3)

Eleven skall kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt kunna tolka och använda ritningar och kartor.

06 - Statistik, tabeller och diagram (Antal Delmoment=4)

Eleven skall kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram.

07 - Sannolikhet (Antal Delmoment=2)

Eleven skall kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer.

08 - Formler och ekvationer (Antal Delmoment=6)

Eleven skall kunna tolka och använda enkla forlmer och kunna lösa enkla ekvationer.

09 - Grafer (Antal Delmoment=2)

Eleven skall kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser.

Delmoment

Innehållet i läroplanen delas in i Moment. Varje Moment delas i sin tur in i ca 5-10 delmoment. Varje delmoment beskriver den kunskap eleven skall ta till sig för att få den kompetens som krävs för att förstå efterföljande delar av ämnesområdet och övriga områden inom läroplanen.

.
.
.

Delmomenten finns beskrivna i PERDOCEO och har reducerats från den här sidan.