Innehållet i denna läroplan ingår som en del i PERDOCEO och det får bara användas i PERDOCEO eller för att informera om PERDOCEO. All annan användning, utan tillstånd från PERFICIO, är otillåten.

Moment - Inlärningsplan teknik åk 7-9

Innehållet i läroplanen delas in i Moment. Varje del utgör ett ämnesområde. Det kan krävas kunskaper från andra ämnesområden. Därför delas Momenten in i delmoment, som planeras och läses i en sådan ordning att eleven får största möjliga förutsättningar att lyckas. Förteckningen nedan innehåller de antal delmoment som ingår i ämnesområdet.

01 - Teknisk utveckling (Antal Delmoment=11)

Eleven skall kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna.

Detta avsnitt är uppbyggt på korta presentationer av en rad uppfinnare/uppfinningar. Tanken är att en elev eller elevgrupp skall utifrån det presenterade materialet göra fördjupade studier kring den miljö i vilken uppfinnaren verkade och hur uppfinningen växer fram. I en del fall är det fråga om vidareutveckling, i andra fall om mer revolutionerande genombrott.

En elev eller en elevgrupp studerar ett kapitel, och det hela kan sedan redovisas skriftligt och/eller inför klassen. Upplägget lämpar sig även för elever i åk 8 eller 9 som vill göra ett litet ”examensarbete” för att förbättra sitt betyg. Tillgång till Internet och uppslagsverk och annan litteratur från biblioteket är av godo. Varje kapitel avslutas med ett antal arbetsuppgifter.

02 - Teknikens effekter på samhället (Antal Delmoment=3)

Eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor. De kapitel som finns här är omfattande till sitt innehåll och lämpar sig mycket bra till grupparbeten och med redovisningar i form av utställningar eller inför klassen. Detta för att eleverna dels får övning på att uppträda inför en grupp, dels för att alla i klassen skall få tillgång till hela materialet.

03 - Tekniska konstruktioner (Antal Delmoment=4)

Eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av en skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar. Detta tema kan bli hur stort som helst. Det kommer även att beröras i avsnitten om system: elektronik och hemelektronik.

I detta moment berörs konstruktionsarbete på två sätt: via rent konstruktionsarbete med broar och husbygge, dels designmässigt via design av en mobiltelefon och en förarplats till en bil. Brobygget är en ”klassiker” och lämpar sig för parallella grupparbeten. Husbygget kan man arbeta med som ett projekt där olika grupper ansvarar för olika delar av huset. Det hela måste vävas ihop till en fungerande enhet, så det blir mycket samarbete mellan de olika grupperna.

Design av en mobiltelefon är ett omfattande projekt där såväl ergonometriska som tekniska krav möts. Här får gruppen arbeta ”som i verkliga livet”. Design av en förarplats till en bil. Även i detta ”projekt” gäller det att sammanställa tekniska och ergonometriska krav och förena dessa i en konstruktion.

04 - System: elektronik (Antal Delmoment=8)

Eleven skall kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer. System är uppbyggda av delsystem och komponenter. I detta moment studeras grundläggande elektronik och elektronikkomponenter samt mätinstrument. Detta med målet att eleven skall kunna bygga en likriktare och en transistorförstärkare och mäta deras egenskaper.

Med kunskaper från detta moment är det lättare för eleven att förstå större system som datorer och hemelektronik som vi har runt omkring oss i vår vardag.

Det hela är uppbyggt så att teori och praktik går hand i hand. Teknik är ett praktiskt ämne! På så sätt får eleverna rejäla baskunskaper inom ett område där det kommer att saknas ingenjörer och tekniker framöver. Till varje delmoment hör ett antal instuderingsuppgifter för eleverna, och dessa kan med fördel användas för skriftlig kunskapskontroll som en del i betygsättningen i åk 8 och 9.

05 - System: datorer, hemelektronik (Antal Delmoment=8)

Eleven skall kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.

System byggs av delsystem och komponenter. För att förstå hur en dator fungerar som systemkomponent måste man ha lite kunskaper om det binära talsystemet, och om grundläggande digitalteknik. Eftersom omvärlden är analog och en dator enbart kan hantera binär information så måste en analog signal omvandlas till digitala signaler. Teorin för detta gås igenom enkelt och lättfattligt. Delmomenten utgör en samlande kunskapen om hur en dator fungerar.

Hemelektronik som stereo, video CD och DVD, radio och TV finns runt omkring oss i vardagen. Man kan se en CD-spelare som ett mycket avancerat tekniskt system. Som följd av studier av tidigare delmoment under momentet elektronik, har eleven nu goda förutsättning för att förstå hur de vanliga hemelektronikprylarna fungerar.

Genomgående förenas teori och praktik. Teknik är ett praktiskt ämne. Vad gäller delmomentet om datorn så skall eleven arbeta praktiskt med 74-seriens logik monterade på en labplatta som matas från ett 4,5V batteri. Vad gäller övriga delar i detta moment så utgör laborationerna allt från att praktiskt kontrollera en bashögtalares egenskaper till att plocka isär en CD-spelare och identifiera hur den är uppbyggd. Sverige kommer att ha brist på ingenjörer med elektronik- och datainriktning framöver, och detta område kan säkert locka elever till vidare studier i ämnet i gymnasiet.

Delmoment

Innehållet i läroplanen delas in i Moment. Varje Moment delas i sin tur in i ca 5-10 delmoment. Varje delmoment beskriver den kunskap eleven skall ta till sig för att få den kompetens som krävs för att förstå efterföljande delar av ämnesområdet och övriga områden inom läroplanen.

.
.
.

Delmomenten finns beskrivna i PERDOCEO och har reducerats från den här sidan.