Innehållet i denna läroplan ingår som en del i PERDOCEO och det får bara användas i PERDOCEO eller för att informera om PERDOCEO. All annan användning, utan tillstånd från PERFICIO, är otillåten.

Moment - Inlärningsplan matematik åk 1-7

Innehållet i läroplanen delas in i Moment. Varje del utgör ett ämnesområde. En elev ska inte läsa ett helt Moment i taget, eftersom det kan krävas kunskaper från andra ämnesområden. Därför delas Momenten in i delmoment, som planeras och läses i en sådan ordning att eleven får största möjliga förutsättningar att lyckas. Förteckningen nedan innehåller de antal delmoment som ingår i ämnesområdet.

01 - Addition (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med addition. Färdighetsträning och problemlösning.

02 - Subtraktion (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med subtraktion. Färdighetsträning och problemlösning.

03 - Multiplikation (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med multiplikation. Färdighetsträning och problemlösning.

04 - Division (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med division. Färdighetsträning och problemlösning. Detta moment inkluderar även bråk och procenträkning.

05 - Obekanta tal (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med likhetstecknets betydelse. Förmåga att finna obekanta tal vid beräkningar av add, sub, mult och div.

06 - Tid (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med klockan och kalendern och med att kunna beräkna tidsskillnader. Historik.

07 - Längd (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med att mäta längder och med att använda längdenheterna vid problemlösning.

08 - Massa (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med att väga och med att använda enheterna för massa vid problemlösning.

09 - Volym (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med att mäta volym och med att använda volymenheterna vid problemlösning.

10 - Temperatur (Antal Delmoment=6)

Förtrogenhet med termometern och med att kunna beräkna temperaturskillnader. Historik.

11 - Pengar (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med svenska mynt och sedlar och med att använda dessa vid problemlösning. Kunskap om andra valutor och växling till dessa. Historik.

12 - Geometri (Antal Delmoment=10)

Förtrogenhet med vanliga geometriska figurer som rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Beräkning av omkrets och area. Kunskap om några tredimentionella figurer som rätblock, kub, cylinder, pyramid och kon och volymberäkning.

13 - Skala (Antal Delmoment=5)

Förtrogenket med begreppet skala och dess användning i samband med kartor och ritningar. Att kunna göra enkla förstoringar och förminskningar.

14 - Tabeller o Diagram (Antal Delmoment=7)

Förtrogenhet med att tolka och framställa enkla tabeller och stapel-, linje- och cirkeldiagram.

15 - Lägesmått (Antal Delmoment=5)

Förtrogenhet med begreppen medelvärde och median och med att beräkna dessa.

16 - Avrundning (Antal Delmoment=5)

Förtrogenhet med reglerna för avrundning.

17 - Positionssystem (Antal Delmoment=5)

Förtrogenhet med positionssystemet.

Inlärningsplanens aktiviteter i kronologisk ordning

I PROGRAMMET BEHANDLAS NATURLIGA TAL OM ANNAT EJ ANGES
AktNr=1 Addition (Delmoment=1) Talområdet 1-5
 • vara förtrogen med symbolerna för talen 1 - 5
 • kunna använda dessa vid beräkningar inom talområdet
AktNr=2 Addition (Delmoment=2) Talområdet 1-10
 • vara förtrogen med symbolerna för talen 1 - 10
 • kunna använda dessa vid beräkningar inom talområdet
 • vara förtrogen med symbolen för talet 0 och positionssystemets betydelse för att teckna talet 10
AktNr=3 Subtraktion (Delmoment=1) Talområdet 0-10
 • kunna utföra beräkningar inom talområdet 0 - 10
 • behärska terminologin
AktNr=4 Addition (Delmoment=3) Talområdet 0-20
 • vara förtrogen med talområdet 0 - 20
 • kunna göra beräkningar inom talområdet
 • vara förtrogen med positionssystemets betydelse för att teckna talen 11 - 20
 • behärska terminologin
AktNr=5 Subtraktion (Delmoment=2) Talområdet 0-20
 • kunna utföra beräkningar inom talområdet 0-20
AktNr=6 Tid (Delmoment=1) Klockan
 • kunna avläsa analog klocka: hel och halv
 • känna till begreppen tidig, tidigare, tidigast, sen, senare, senast och andra relevanta ord
AktNr=7 Tid (Delmoment=2) Almanackan
 • kunna namnge veckodagarna i rätt ordning
 • kunna namnge månaderna i rätt ordning
AktNr=8 Pengar (Delmoment=1) Lek
 • lära känna våra mynt och sedlar ocht få begrepp om deras inbördes förhållande värdemässigt genom lekfull träning
 • vara förtrogen med begreppen mer, mest, mindre, minst, lika mycket m fl relevanta ord
AktNr=9 Längd (Delmoment=1) Jämföra
 • kunna jämföra olika föremål med avseende på längd
 • vara förtrogen med begreppen lång, längre, längst, kort, kortare, kortast, lika långa, samt andra relevanta ord
AktNr=10 Geometri (Delmoment=1) Känna igen
 • känna igen och kunna namnge figurerna rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
AktNr=11 Massa (Delmoment=1) Jämföra
 • kunna jämföra olika föremål med avseende på vikt
 • vara förtrogen med begreppen tung, tyngre, tyngst, lätt, lättare, lättast, lika tunga samt andra relevanta ord
AktNr=12 Temperatur (Delmoment=1) Jämföra
 • känna till begreppen temperatur, kall, kallare, kallast, varm, varmare, varmast och andra relevanta ord
AktNr=13 Volym (Delmoment=1) Jämföra
 • kunna jämföra olika ihåliga föremål med avseende på volym
 • vara förtrogen med begreppen mycket, mera, mest, litet, mindre, minst, lika mycket och andra relevanta ord
AktNr=14 Addition (Delmoment=4) Talområdet 0-99, ingen tiotalsövergång
 • vara förtrogen med talområdet 0 - 99
 • kunna göra beräkningar inom talområdet
 • ingen tiotalsövergång
 • vara förtrogen med positionssystemets betydelse för att teckna talen 21 - 99

.
.
.

Övriga delmoment finns beskrivna i PERDOCEO och har reducerats från den här sidan.