Presentation av PERDOCEO

Vad är Perdoceo?

Perdoceo är latin och betyder ”lära sig grundligt”. Det är ett nytt läromedelssystem, och innehåller förutom själva kursinnehållet med övningsexempel mm även ett stödsystem för lärarens och elevens planering uppföljning av elevens resultat och underlag till utvecklingssamtal. Dessutom finns en databas för elevomdömen, så att en ny lärare kan plocka fram tidigare omdömen och prestationer som berör eleven. Elevdatabasen gör det möjligt för en kommun att följa elevens eller klassens utveckling år från år.
 
 
I botten ligger en inlärningsplan baserad på Lpo94 och Skolverkets rekommendationer från år 2000. Dessa är nedbrutna i Moment och Delmoment. Kursmaterialet skrivs ut individuellt till eleven eller elevgruppen. Eleven behåller sitt material och samlar det i en A4-pärm. På så sätt kan eleven göra egna anteckningar och understrykningar i sin ”lärobok” och ha allting kvar inför repetitioner mm.

Perdoceo innehåller också ett stödsystem för läraren. Klasslistor kan matas in i systemet, och utifrån dessa kan elevgrupper sättas samman. Eleven kan även studera i individuell takt, något som Lpo 94 understryker vikten av. Lärare och elev/elevgrupp diskuterar nu vilka delar av inlärningsplanen som skall studeras och bestämmer på så sätt elevens utvecklingsplan. Vad som skall studeras, när det skall vara klart samt eventuella lärarkommentarer dokumenteras i Perdoceo och skrivs ut till elev/elevgrupp så att elev och föräldrar vet vad som gäller. Läraren för journal över elevernas framsteg och resultat. På detta sätt finns automatiskt ett utmärkt underlag till utvecklingssamtal med elev och föräldrar samt underlag till elevomdömen.

Lpo94 och Skolverkets kursplaner och betygskriterier från år 2000 har styrt utvecklingen av läromedlen i Perdoceo

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet från år 1994. Lpo94, samt Skolverkets kursplaner och betygskriterier från år 2000 har varit riktmärke för framtagning av läromedlen som är lagrade i Perdoceo. De har styrt indelning i moment och delmoment. Många kommuner har brutit ner innehållet i Lpo94 till kommungemensamma målkriterier och betygskriterier. Detta upplägg ansluter väl till strukturerna i Perdoceo.

Eleven skall kunna utvecklas efter sina förutsättningar och behov

En viktig del i Lpo94 är att alla elever skall ha rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Detta har varit en av ledstjärnorna för utvecklingen av detta verktyg.

 

 

 

Kunskapsmål och strävansmål

Lpo 94 och Skolverket anger ett antal kunskapsmål och strävansmål, som att få:

  • utveckla nyfikenhet och lust att lära
  • utveckla sitt sätt att lära
  • utveckla tillit till sin egen förmåga
  • lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
 

Mångfald vad gäller problemlösning

Ingen lösningsmetod är bättre än den andra. Elevens kreativitet och engagemang stimuleras. Detta innebär att ingen alternativ lösningsmetod är bättre än den andra. Elevens förståelse och förmåga att komma till rätt resultat är det som är viktigt.

Elevens utvecklingsplan

Varje elev skall ha en utvecklingsplan innehållande vad som skall studeras och i vilken ordning. Det bakomliggande systemet, Perdoceo, ger stöd för detta. I botten finns en inlärningsplan för varje ämne, och en delmängd av inlärningsplanen fastställs som utvecklingsplan tillsammans med eleven eller elevgruppen. Utvecklingsplanen är dynamisk, och kan givetvis ändras.

Studier på klassnivå, i grupp eller enskilt

Studierna kan bedrivas på klassnivå, i en grupp eller enskilt. När ett nytt delmoment skall studeras gör läraren och eleven (eller elevgruppen) upp en tidplan, och denna skrivs ut så eleven/elevgruppen vet vad som skall läsas och när det skall vara klart. Här finns också möjligheter för läraren att göra kommentarer. Det inledande faktaavsnittet är gemensamt för alla, och de individuella övningsuppgifterna kan eleverna lösa individuellt eller samarbeta om i grupp.  

Läraren för loggbok över elevens framsteg

Läraren för journal över elevens framsteg, d.v.s. vilka moment och delmoment eleven har studerat. Elevens kunskapsnivå kan föras in i en tregradig skala, som kan bli betyg i åk 8 och 9.

Underlag till utvecklingssamtal

I och med att elevens utvecklingsplan samt loggbok över vad som studerats och resultat är lagrade i Perdoceo har läraren direkt ett underlag som kan sändas till elev och föräldrar inför utvecklingssamtalet.

Elevhistorik och pedagogisk elevdatabas, EDB

Alla omdömen om eleven inför utvecklingssamtal mm lagras och är åtkomliga för den/de personer som har behörighet. Detta gör att elevens utveckling kan följas år från år om intresse för en analys föreligger. Vidare är det möjligt att exportera elevplanering etc. till en annan skola i kommunen som använder Perdoceo. När en elev flyttar till en skola som inte använder Perdoceo finns det möjlighet att skriva ut vilka moment som eleven har studerat så att mottagande lärare snabbt kan bilda sig en uppfattning om läget.